logo

Skat client

Storm King Adventure Tours is your one-stop destination for Hudson Valley outdoor adventures. Contact us to set up your day trip, weekend, or skat client activities, and we’ll make sure you and your family or other group have a safe and exciting time.

There is no better way to experience the Hudson Valley — total convenience, close to home, at your pace. Whether you’re a local or a visitor, your adventure begins at Storm King Adventure Tours headquarters, right on Hudson Street in Cornwall-on-Hudson. This picturesque upstate village is surrounded by state parks, nature reserves, farms and the river itself, providing the ultimate landscape for your day trip, weekend, or vacation. Seconds away from fine dining and a short drive to numerous cultural destinations, Storm King Adventure Tours’ friendly staff will help you plan your visit from start to finish. Our Kayak Guides have years of Experience in planning and leading outdoor adventures. Safety is our priority: our guides are trained and experienced in reading river and weather conditions, and our trips don’t go out unless conditions are safe.

Each guide is certified in Wilderness First Aid, CPR, and Lifeguarding. Beginners are welcome on all of our regular 3-hour tours. We have an 8-1 client to guide ratio to ensure the safety of all of our guests. A t-shirt and pair of shorts is fine. If you wish to wear a bathing suit, there is always an opportunity to go swimming. Wear shoes you can get wet such as water shoes, sandals, or old sneakers. Storm King Adventure Tours reserves the right to cancel or provide alternate tours based upon river and weather conditions.

Call us or stop by the office to pick yours up today! SIGN UP for your 2018 Membership now! You can now come kayaking any day of the week on a Storm King Adventure Tours Private Tour! With a group of 4 or more, you can get your own mid-week private tour for the same price as our regular weekend tours. Et nyt lovforslag vil forbedre mulighederne for, at selskaber kan tildele medarbejderaktier og aktieoptioner til ansatte.

Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil udvide muligheden for, at selskaber kan indføre skattebegunstigede aktielønordninger for deres medarbejdere. Når medarbejdere i et selskab modtager aktier, aktiekøberetter eller aktietegningsretter i selskabet, beskattes værdien heraf som udgangspunkt som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ret til aktierne mv. For køberetter og tegningsretter til aktier mv. I begge tilfælde sker beskatningen på samme måde som for anden løn, dvs. Aktielønsordninger kan være attraktive for både arbejdsgivere og medarbejdere. En aktielønsordning kan således være en effektiv måde at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere på. Med en aktielønsordning eller anden incitamentsordning kan en virksomhed desuden give de medarbejdere, der deltager i ordningen, en belønning for at medvirke til, at virksomheden opnår de ønskede resultater.

Efter denne regel skal medarbejdere, der modtager medarbejderaktier mv. Beskatningen sker desuden som aktieindkomst, dvs. Anvendelse af den nye særregel forudsætter opfyldelse af en række betingelser. Værdien af aktielønnen opgøres i den sammenhæng som forskellen mellem aktiernes handelsværdi og den pris, som medarbejderen skal betale for at erhverve aktierne. Efter det nye lovforslag forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fremover fra 10 pct. Den gruppe af medarbejdere, der kan deltage i ordningen, vil dog kunne begrænses efter almene kriterier f.

8 timer, der kan komme i betragtning. I så fald skal adgangen til at deltage i medarbejderaktieordningen stå åben for mindst 80 pct. Overskrides grænsen, er det kun de aktier mv. Hvis lovforslaget vedtages i den foreliggende form, vil de nye regler få virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der er indgået den 1. Du kan også følge os via rss, twitter eller facebook.

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op. Bech-Bruun AcademyI Bech-Bruun prioriterer vi uddannelse højt. Se hvad vores Academy kan tilbyde dig.

Hvis du ikke i forvejen er klient hos os, skal du være opmærksom på, at oplysninger i en e-mail, som du sender uopfordret til os, ikke vil være omfattet af vores tavshedspligt og heller ikke af klientfortrolighed. Lise Lauridsen rådgiver om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret og har i særlig grad erfaring med at rådgive danske og internationale virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, outsourcing, omstruktureringer samt ansættelsesvilkår og incitamentsordninger for ledelsesmedlemmer og andre nøglemedarbejdere. Lise har herudover stor proceserfaring og erfaring i forhold til afskedigelse af tjenestemænd og medarbejdere ansat i tjenestemandslignende stillinger. HR-chefer og andre med HR-ansvar om arbejds- og ansættelsesretlige forhold. Lise Lauridsen and Morten Ulrich, the team advises on all employment issues and has a strong track record in collective bargaining agreements and incentive schemes. Contentious work included the defence of the Region Zealand in a discrimination case. Falder medarbejderaktionærer udenfor lønmodtagerbegrebet i Danmark?